Collective Impact HusbyCollective Impact Husby

Om Collective Impact Husby

GALDEM A TALKGALDEM A TALK

Om Collective Impact Husby

Rädda BarnenRädda Barnen

Om Collective Impact Husby

Collective Impact HusbyCollective Impact Husby

Om Collective Impact Husby

GALDEM A TALKGALDEM A TALK

Om Collective Impact Husby

Rädda BarnenRädda Barnen

Om Collective Impact Husby

Collective Impact Husby består av lokala aktörer som har gått samman för att uppnå ökat välbefinnande utifrån Husbybors behov.

Bakgrund

Collective Impact Husby arbetar för målet att öka hälsa och välbefinnande i Husby. Sommaren 2019 samlade Folkets Husby föreningsliv och vårdaktörer med stöd från Region Stockholm för att definiera vad som präglar boendes välbefinnande ur ett Husby-perspektiv. Sedan dess har många aktörer anslutit och vi har tillsammans arbetat med problemformuleringar, lösningar och prioriteringar för gemensamma satsningar i området som startar under 2022.

Tillsammans samlar vi finansiering för olika satsningar. De aktörer som är bäst lämpade genomför de olika satsningarna. Vi följer sedan tillsammans med RISE (Sveriges forskningsinstitut) upp och utvärderar arbetet, för att sedan ringa in nya behov att ta tag i.

Varför?

Vi som lever och verkar i Husby vet vilket engagemang och kraft till positiv utveckling som finns här. Varje dag ser vi och använder oss av denna kraft, i stort som smått, praktiska såväl som organisatoriska insatser.

Läs mer

Samtidigt vet vi att det finns en social och ekonomisk utsatthet, brister i service, tillit och framtidstro. Inte minst finns en negativ bild av oss, av förorten, från omvärlden som färgar av sig på oss som lever här. Vi vill göra allt för att ännu bättre ta tillvara alla positiva krafter i Husby och tillsammans möta de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi gör det för att vi brinner för befolkningens välbefinnande och hälsa.

I vårt område görs många viktiga insatser från privatpersoner, föreningar, företag och offentliga aktörer. De enskilda insatserna kan alltid bli bättre men framförallt kan de olika insatserna samlas och koordineras för ökat genomslag. Vi vet att metoderna för att förankra beslut, skapa mer delaktighet och förvalta boendes engagemang behöver utvecklas för områdets välbefinnande. Det finns en utbredd projekttrötthet som föder misstro. Samtidigt är verkligheten sådan att varje aktör måste kämpa för sin finansiering vilket leder till nya stuprör och bristande långsiktighet.

Det här är ett initiativ för att vända på detta. Insikten om att enskilda aktörer inte kan lösa vår tids utmaningar börjar etablera sig runt om i världen och ur detta kommer tanken om Collective Impact; gemensam påverkan. Det här är ett initiativ för Husby.

Hur vi jobbar

Collective Impact Husby är en samverkansmodell med målet att öka hälsa och välbefinnande i Husby.

Samskapande workshops

Varannan vecka samlas aktörerna i Collective Impact Husby för att ta processen framåt enligt vår arbetsprocess nedan.

Förankring

För att veta vad vi ska satsa på har vi tydliga strukturer för att lyssna in Husbyborna. Vi arbetar med Fokusgrupper och rådfrågar Husbyrådet inför beslut.

Satsningar

Vi startar kontinuerligt satsningar som har en tydlig koppling till boendes behov och våra prioriterade utfall.

Finansiering

Vi jobbar med finansiärer som tror på långsiktiga sociala effekter och kollektiva satsningar som går i linje med boendes faktiska behov.

Collective Impact Husbys arbetsprocess

Modellen beskriver steg för steg övergripande Collective Impact Husbys arbetsprocess.

Logikmodell

Uppstart

A. Manifest

I manifestet enas vi om grundläggande principer för samarbetet

B. Mission

Gemensamt tar vi fram syfte och målsättning med Collective Impact Husby

C. Styrning

Vi etablerar en gemensam struktur för samarbete

Pågående process

1. Behov & data

Data från fokusgrupper och statistik samlas in för att skapa en bild av husbybors behov

2. Lösningsförslag

Utifrån prioriterade behov formuleras förslag på insatser (se prioriteringsprocess till höger)

3. Beslut om satsningar

Lösningsförslagen förankras hos boende och leder till beslut om satsningar

4. Finansiering

Genom en ideell förening samlas finansiering till satsningarna

5. Satsningar

Satsningarna genomförs och följs upp löpande

6. Utvärdering

Efter genomförd satsning utvärderas insatsen och rapporteras till Collective Impact Husby för lärande

Prioritering

I. Behov

Behovsområden prioriteras utifrån hur akut behovet är och lokala aktörers förmåga att bemöta behovet

II. Utfall

Med avstamp i prioriterade behov definieras tillsammans med husbybor vilka förändringar som är viktigast att få till för att uppnå ökad hälsa och välbefinnande i Husby

III. Insatser

Med hjälp av samlad erfarenhet i Husby och evidens beslutar vi om vilka insatser som vi tror har störst chans att uppnå utfallen

Håll dig uppdaterad!

Skriv in din mailadress och få uppdateringar vad som händer.

Namn