Collective Impact HusbyCollective Impact Husby

Vilka vi är

BK Järva

Vilka vi är

Husby FFHusby FF

Vilka vi är

Collective Impact HusbyCollective Impact Husby

Vilka vi är

BK JärvaBK Järva

Vilka vi är

Husby FFHusby FF

Vilka vi är

Vi är en samling av aktörer som arbetar tillsammans för att främja välbefinnande hos boende i Husby. Vi tror att tillsammans kan vi bättre ta oss an vår tids utmaningar och bättre förankra beslut. Att förvalta boendes engagemang och öka delaktigheten i analys och prioriteringar är centralt.

Vår styrning

I grunden för Collective Impact Husby (CIH) ligger en ideell förening som infrastruktur för det gemensamma arbetet. Det möjliggör gemensam finansiering och särskiljer de gemensamma satsningarna från respektive aktörs egna verksamhet. I styrelsen för föreningen sitter representanter för lokala aktörer. Samtliga aktörer som är med deltar, efter sina förutsättningar, i en processgrupp där analyser delas och nya satsningar växer fram. För närvarande är två personer utsedda för att på deltid stödja det operativa arbetet i CIH: Faisal Muse och Milqias Habte.

 • Rahim Yusuf Ahmed
  Rahim Yusuf Ahmed Husby FF
 • Faisal Muse
  Faisal Muse Folkets Husby
 • Helya Riazat
  Helya Riazat Järvaskolan
 • Sara Mecconen
  Sara Mecconen BK Järva
 • Fatuma Yusuf
  Fatuma Yusuf Galdem A Talk

Lokala aktörer

Lokala aktörer har verksamhet i området, delar Collective Impact Husbys värdegrund och deltar löpande i arbetet.

Om organisationen

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i hjärtat av Husby. Med 60 medlemsföreningar och boende i styrelsen skapar vi verksamhet utifrån boendes behov med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang. Vårt motto är örat mot marken, blicken framåt.

Järvaskolan

Om organisationen

Järvaskolan drivs av den ideella och icke-vinstdrivande Stiftelsen Roya Foundation. Hösten 2016 öppnade de skola för dig som går i årskurs 7-9 och har idag 230 elever. Deras vision är en värld där alla barn får gå i en bra skola som inspirerar till gränslösa drömmar och motiverar till högre studier.

Stockholms Stadsmission

Om organisationen

Stadsmissionen har två verksamheter i Husby.

Dels Unga Station där alla barn och unga erbjuds en mötesplats med meningsfulla aktiviteter som syftar till att öka delaktighet och kunskap om sina rättigheter.

Dels Källan i Järva som riktar till vuxna som fått avslag på asylansökan eller lever i landet utan uppehållstillstånd.

Rädda Barnen

Om organisationen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och har varit verksamma under en lång tid i bl.a. Järva.

På Lika Villkor arbetar för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande för barn och unga i Sverige. Målet är att är att barn och unga ska växa upp på lika villkor.

Husby FF

Om organisationen

Husby FF är Husbys fotbollshjärta och en ideell idrottsförening som bildades år 2013 med en stark vilja att förvalta ett stort historiskt intresse och engagemang för fotbollen med målet att ha ett lag av folket för folket.

Under 9 års tid så har Husby FF vuxit till att bli en pelare i Järvaområdet och spelar för nuvarande i divison 4.

Husby FF vill skapa möten genom fotbollen, bidra till gemenskap och tillhörighet. Klubben arbetar för en hållbar livsmiljö för yngre i Järva.

BK Järva

Om organisationen

BK Järva grundades 1983 och bedriver verksamhet primärt för barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år i Husby, Kista, Ärvinge och Akalla.

Husbyhallen är BK Järvas hemmahall, där även kansli och klubblokal finns.Integration, gemenskap och respekt för varandra och basketen, är ledord för BK Järva och dess medlemmar.

Galdem A Talk

Om organisationen

GALDEM A TALK är en podd & förening som står för systraskap, inkludering & gemenskap

Löparakademin

Om organisationen

Löparakademin är en ideell organisation som arbetar med jämlik hälsa och social inkludering. Med löpning som främsta verktyg bedriver Löparakademin ungdomsverksamhet i flera olika städer samt genomför flera värdeskapande evenemang. Organisationens primära målgrupp är barn och ungdomar i socialt utsatta områden.

Offentliga aktörer

Offentliga aktörer, delar värdegrunden och krokar arm vid insatser som involverar dem.

Husbygårdskolan F-9

Om organisationen

Husbygårdskolan är den enda grundskolan i kommunal regi Husby.

Skolan har 670 elever.

Svenska Bostäder

Om organisationen

Svenska Bostäder är en av Husbys största fastighetsägare.

SB hyr ut lägenheter och lokaler för både service och arbete. De har bostadsgårdar och centrum där människor vistas.

För att bidra till lokalsamhället har vi fokus på att leverera god service till våra hyresgäster, arbeta för trygga bostadsområden och bidra till stadsdelsutveckling.

Stödorganisationer

Organisationer som på olika sätt stöttar Collective Impact med expertstöd.

RISE

Om organisationen

RISE är Sveriges forskningsinstitut och samverkar med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett hållbart samhälle.

RISE stödjer Collective Impact Husby i processledning, uppföljning och utvärdering.

Grundfinansiär

Regionen finansierar och stöttar modellbyggandet av Collective Impact Husby.

Region Stockholm

Om regionen

Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling inom Stockholms län.

Vår värdegrund

1. Aktivt arbete för att adressera strukturer kring jämlikhet och social rättvisa

Läs mer

Vi förstår och erkänner effekterna av både den historiska och pågående strukturella diskriminering och olika former av förtryck som präglar människors liv. En viktig framgångsfaktor för att nå strukturella samhällsförändringar är att alla aktörer förstår sina egna maktpositioner. Vi tror på att adressera och synliggöra dessa och är villiga att förändra, anpassa och lära oss genom processen.

2. Mångfald och inkludering

Läs mer

En förutsättning för ett långsiktigt hållbart Collective Impact Husby är deltagande som inkluderar olika grupper, livserfarenheter, identiteter och sektorer i lokalsamhället.

3. Lokalt engagemang i fokus

Läs mer

Boendes lokala expertis, ägandeskap och engagemang står i fokus när det gäller att identifiera Husbys utmaningar och behov, samt i utvecklandet av långsiktiga lösningar.

4. Tillförlitlighet och transparens

Läs mer

Vi bygger tillit genom öppna och transparenta processer. Våra prioriteringar och beslutsprocesser inom Collective Impact Husby ska vara tydliga och lättillgängliga för alla i Husby.

5. Kunskapsbaserad praktik och lärande organisering

Läs mer

Vårt arbete inom Collective Impact Husby baseras på forskning, evidensbaserad kunskap och statistik i kombination med boendes erfarenheter – både i formulering av utmaningar och när vi fattar beslut kring satsningar. Där statistik saknas eller är bristfällig eftersträvar vi att fylla de gapen. Vi vill aktivt bidra till en nyanserad kunskapsproduktion och spridning.

Hur man kan gå med?

Som lokal aktör verksam i Husby kan man ansluta sig för verka för att etablera och stödja Collective Impact Husby, ett initiativ där lokala krafter och aktörer samlas för att de insatser som sker i Husby ska bli mer effektiva, långsiktiga och lokalförankrade, med Husbys bästa i fokus.

Håll dig uppdaterad!

Skriv in din mailadress och få uppdateringar vad som händer.

Namn