Information om enkäten

På denna sida får du information om undersökningen Hur mår Husby? och vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt?

Det övergripande syftet med undersökningen Hur mår Husby? är att skapa en förståelse för Husbybornas välmående samt att följa utvecklingen över tid. Detta ger bland annat möjligheten att utvärdera hur olika lokala insatser i området påverkar de boende. Vi kan således få en bättre förståelse för vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det.

Varför ska jag delta?

Om du bor i Husby och är 13 år eller äldre vill vi att du besvarar enkäten för att skapa ett större kunskapsunderlag om Husbybornas välmående.

Vad innebär mitt deltagande i undersökningen?

Genom att besvara frågorna i enkäten deltar du i undersökningen. Det tar ca 3 minuter att besvara enkäten och det finns inga direkta risker med att medverka.

Det finns inte några ekonomiska incitament för att besvara enkäten, men det kan däremot kännas bra att delge information i syfte bidra till att främja förståelsen av välmåendet i bostadsområdet.

Att delta är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Vad händer med mina uppgifter?

De uppgifter och den information som du delar med dig av kommer att samlas in och förvaras i lösenordskyddade filer. Det kommer inte gå att härleda uppgifter och information till dig då all information anonymiseras när data hämtas från enkätservern. Endast behörig personal har tillgång till enkätservern.

Resultaten kommer i ett första läge användas för att kartlägga hur välmående i Husby ser ut idag för att sedan använda detta som utgångspunkt för att utvärdera hur måendet förändras över tid. Därtill kan resultaten analyseras och användas i vetenskapliga sammanhang. När projektet är avslutat kan anonymiserad data komma att arkiveras i en öppen databas för att forskare ska kunna verifiera och bygga vidare på forskningsresultatet.

Om du vill veta mer, eller är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kontakta ansvarig forskare för detta projekt. Du har också rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Om du vill kan du när som under projektets tid kontakta ansvariga forskare för att få information om projektets fortlöpande.

Vem står bakom enkätundersökningen?

Collective Impact Husby är drivande bakom projektet och genomför det tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden.

Ansvariga för projektet

  1. Simon Karlsson, Analytiker på RISE Research Institutes of Sweden.
    Kontaktuppgifter: [email protected]
  2. Hedvig Wiezell, Verksamhetsledare på Folkets Husby.
    Kontaktuppgifter: [email protected]
  3. Tomas Bokström, Projektledare på RISE Research Institutes of Sweden.
    Kontaktuppgifter: [email protected]